HEM HINDBORG DØLBY IDRÆTSFORENING
Rudemøllevej 3, Hem, 7800 Skive. tlf.:  97 53 13 00


Vedtægter for Hem-Hindborg-Dølby Idrætsforening

1. Foreningens navn er: Hem-Hindborg-Dølby Idrætsforening. Kan forkortes HHDIF. Foreningen er stiftet den 1. maj 1931
2. Foreningen er hjemmehørende i Skive Kommune
3. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse gennem idræt og andet kulturelt arbejde tillige med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Hem Hindborg Dølby IF bør prioritere ungdomsarbejde og ungdomsaktiviteter. Derfor skal aktiviteter på boldbaner, tennisbaner og haltider m.v. før kl. 20 tildeles børn og unge under 18 år. Har ungdommen ikke brug for alle tider, kan de overskydende tider naturligvis overgå til andre aktiviteter.

 4. Som medlem optages enhver, som billiger foreningens formål. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelse eller udvalg. Bestyrelsen ar ret til at nægte optagelse eller udelukke medlemmer, der ikke retter sig efter vedtægterne
5.Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i februar måned. Forslag, som ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 4 dage før. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet ved annoncering i den lokale presse mindst 8 dage forinden.
6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig anmodning derom. Indvarslingen sker med mindst 4 dages varsel i den lokale presse.
7. Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst ¾ af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemme.

8. Medlemmer er stemmeberettigede, når de er fyldt 14 år og valgbare, når de er fyldt 16 år. Ingen medlemmer kan nægte at modtage valg. Dog er det uheldigt at vælge medlemmer til bestyrelse og udvalg mod deres vilje. Genvalg kan nægtes efter en periode.
  9. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. 
10. Bestyrelsen består af 4 forretningsudvalgsmedlemmer samt formanden for hvert udvalg, i alt 9 medlemmer. Alle valgt af generalforsamlingen. Ud af de 4 forretningsudvalgsmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Dog kan kassereren vælges uden for bestyrelsen med indtræder tillige i forretningsudvalget. Valg af udvalgsmedlemmer finder sted på udvalgsmøder i henhold til forretningsordenen for udvalgene. Alle udvalg skal bestå af et passende antal medlemmer, som bestyrelsen finder nødvendig for et optimalt arbejde i de enkelte udvalg, dog mindst 3 medlemmer. Udvalgene konstituerer sig selv. Næstformanden er udvalgsformandens suppleant til bestyrelsen. Forretningsordenen for udvalgene foreligges af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer vælges for 2 år af gangen og afgår med halvdelen hvert år. Til at gennemgå regnskaberne vælges 2 revisorer. Suppleanter vælges for ét år af gangen men skal sidde det afløste medlems periode ud. Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg.

 11. Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandsberetning.
 3. Beretning fra udvalgene.
 4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 5. Godkendelse af forretningsordenen.
 6. Behandling af indkomne forslag. (Skal være indsendt skriftligt 4 dage i forvejen).
 7. Valg af forretningsudvalg og udvalgsformænd.
 8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

  12.Forhandlingsprotokollen skal oplæses og underskrives efter hvert møde.
  13. Regnskabet går fra 1. januar til 31.december.
  14. Ved optagelse af lån eller kreditter tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. I øvrige forhold tegnes foreningen af formanden og kassereren i fællesskab.
  15. De nedsatte faste udvalg udarbejder for hvert år budgetoverslag, som skal godkendes af bestyrelsen.
  16.Bestyrelsen træffer sponsoraftale og foretager alle materialeindkøb.
  17. Foreningen kan kun opløses, når det vedtages på 2 – med en måneds mellemrum – afholdte generalforsamlinger, når mindst ¾ af de mødte stemmeberettigede            stemmer herfor.
  18. Såfremt foreningen opløses, skal dens midler overgå til andet kulturelt formål i Hem-Hindborg-Dølby området. 

Sidste opdatering 29-03-2024

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk